Όροι χρήσης & Ιδιωτικότητα

Όροι Χρήσης

 

1. Χρήστες

Η υπηρεσία απευθύνεται στους Φοιτητές (Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μέλη ΔΕΠ, κ.λ.π.) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Μη επιτρεπτή χρήση

Η υπηρεσία διατίθεται για την κάλυψη των ευρύτερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών. «Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από δικαιούχους στην υπηρεσία είναι προσωπικοί. Η διάθεση λογαριασμών σε τρίτους απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητά η άμεση ή έμμεση χρήση της υπηρεσίας για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού, όπως επίσης και η χρήση που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας για αποστολή μηνυμάτων και για μεταφόρτωση, δημοσίευση ή διάθεση περιεχομένου:

  • ακατάλληλου, δυσφημιστικού, παράνομου, άσεμνου ή μη νόμιμου.
  • που παραβιάζει πατέντα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους.
  • που προωθεί πυραμιδικά σχήματα, γράμματα αλυσίδας ή ενοχλητικά εμπορικά μηνύματα ή διαφημίσεις.
  • που προωθεί ή/και παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή/και προωθεί τη φυσική βία ή/και βλάπτει κατά ομάδων ή ατόμων.

 

3. Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα ως άνω εφαρμόζονται και ισχύουν μόνο για νόμιμο περιεχόμενο και μόνο για την περίπτωση που η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει το νόμο. Η χρήση και διανομή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Διαχειριστική Ομάδα δε φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου η Διαχειριστική Ομάδα θεωρεί ότι, κάθε χρήστης είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί το νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

4. Διακοπή ή ματαίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας, η Διαχειριστική Ομάδα δύναται να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει ή/και να παύσει την παροχή της υπηρεσίας προς τον παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από αυτόν, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

5. Ιδιωτικότητα

Η Διαχειριστική Ομάδα  προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτα την υπηρεσία, δύναται να συλλέξει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής.

6. Λογισμικό

Αν η Διαχειριστική Ομάδα παράσχει στον χρήστη κάποιο λογισμικό για τη χρήση της υπηρεσίας, η χρήση του θα είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης που θα κληθεί να αποδεχτεί ο χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Αν δεν κληθεί να αποδεχτεί κάποια άδεια χρήσης ή όρους χρήσης, η Διαχειριστική Ομάδα δίνει την άδεια να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό μόνο για την εγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας. Ενδέχεται να ελέγχεται αυτομάτως από την Διαχειριστική Ομάδα η έκδοση (version) του λογισμικού που θα προσφέρεται. Το λογισμικό αυτό ενδέχεται να αναβαθμίζεται, να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Σε περίπτωση αναβαθμισμένων εκδόσεων ο χρήστης θα καλείται να αποδεχτεί την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης της αναβαθμισμένης έκδοσης.

7. Αποποίηση ευθύνης

Η Διαχειριστική Ομάδα δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που διακινούνται μέσω της υπηρεσίας. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου-δεδομένων, ή/και η απόφαση για την ανάρτηση και διακίνηση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων, ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Η Διαχειριστική Ομάδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να διατηρούν δικά τους αντίγραφα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Η Διαχειριστική Ομάδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχει μέγιστη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε απώλεια της υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Σε καμία περίπτωση η Διαχειριστική Ομάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της υπηρεσίας καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, η Διαχειριστική Ομάδα δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας.

Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω της υπηρεσίας από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις της Διαχειριστικής Ομάδας, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την Διαχειριστική Ομάδα, η οποία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους.

Επειδή η Διαχειριστική Ομάδα, σύμφωνα και με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει με κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό της, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα.

Η Διαχειριστική Ομάδα θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία της Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, η Διαχειριστική Ομάδα μπορεί, αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή της υπηρεσίας ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας σημαίνει αυτόματα τη διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

8.Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία. Η Διαχειριστική Ομάδαδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας. Η Διαχειριστική Ομάδα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των ισχυόντων όρων χρήσης, οι οποίοι, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας και της Διαχειριστικής Ομάδας. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, η Διαχειριστική Ομάδα θα διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς το συγκεκριμένο χρήστη.

Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.