Επισυνάπτεται παρακάτω το ωρολόγιο πρόγραμμα του 11ου και 12ου Εξαμήνου 2017-18.